Στάδια εργασίας

Η όλη εργασία του Κέντρου Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α’) Εξεύρεση των κειμένων της κυπριακής γραμματείας
β’) Κωδικοποίηση ονομάτων συγγραφέων και τίτλων έργων
γ’) Πληκτρογράφηση
δ’) Έλεγχος
ε’) Καταχώριση στη βάση δεδομένων