Στόχοι

Οι στόχοι του Κέντρου Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής, άμεσοι και μακροπρόθεσμοι, είναι:
Η έκδοση ψηφιακού δίσκου του Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής, όσου είναι δυνατόν.
Η τοποθέτηση του Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής στο Διαδίκτυο, όσου είναι δυνατόν.
Ηέκδοση Κανόνα Συγγραφέων και Έργων της Κυπριακής Ελληνικής.
Η σύνταξη και έκδοση γλωσσικών μελετών.
Η έκδοση από χειρόγραφα κειμένων της Κυπριακής Ελληνικής, συνοδευομένων από τα ηλεκτρονικά λεξιλόγιά τους.
Η διοργάνωση γλωσσικών συνεδρίων.
Η έκδοση περιοδικού ενημερωτικού φυλλαδίου.